Guds 13 egenskaper

Guds 13 egenskaper

Guds 13 egenskaper är vad denna artikel kommer att handla om.

Bismillah

Den absoluta grunden i Islam är tron på den gudomliga skaparen, det är på den som alla handlingar muslimen gör grundas på. Därför sade al-Imam al-Ghazali: ”Ens gudsdyrkan är inte giltig förrän ens kännedom om den man dyrkar är korrekt.” Alltså måste man ha en korrekt kännedom om Allah för ens dyrkan att vara giltig. Likaså framkommer det i såväl Koranen som profetens hadith hur denna grund är den viktigaste, därför bör varje muslim lägga stor vikt vid att lära sig religionens olika trosprinciper – där den första är just kunskapen om Skaparen.
Denna sammanställning kommer att behandla den mängd som är absolut nödvändig att kunna för att ens kunskap om Allah skall anses vara tillräcklig. Allah har många egenskaper men 13 av dessa egenskaper är en plikt för varje ansvarig att veta och tro på. Den som förnekar någon av dessa, även om han gör det i okunskap, hamnar utanför Islam och är inte muslim eftersom att tro något som motsäger detta är att direkt skilja sin tro från islams. Dessa 13 egenskaper är:

1. Existens
Allah existerar och det råder inget tvivel i Hans existens.

Att Herren existerar är något som är självklart, utmed logiska och textmässiga bevis. Vad beträffar det logiska finns det många punkter som allt pekar på det självklara; Skaparen finns. Då vi försöker förklara varje gudomlig egenskap någorlunda kortfattat i denna sammanställning nämner vi följande:
Förståndet accepterar inte att något händer utan att någon verkställer det. Det sunda förnuftet bekräftar detta; ser vi en byggnad vet vi genast att någon har byggt den. Ser vi ett fotspår vet vi att någon varit där och trampat. Man accepterar inte att någon ska säga ”Fotspåret kom av sig självt, absolut ingen har något med det att göra.” Detta vore att gå emot logiken. Då allt i universum har en början, måste det också ha någon som ger det sin början. Likaså universum självt, och denna någon är Allah. Att detta universum ska ha uppstått av en ren tillfällighet, en så kallad slump – att det skapades självmant, är fullständigt ologiskt. Hur skall något som inte ens finns kunna skapa sig självt? Det finns ju inte! Därigenom förstår vi att Skaparens existens är ett nödvändigt faktum.
Vad beträffar Koranen och dess budskap finner vi även där många verser som givetvis styrker denna sanning, däribland:

Allah uppenbarade: أفي الله شك
Surah Ibrahim, vers 14, betyder: ”Allah existerar, därom råder inga tvivel”.

2. Ingen partner
Allah har ingen partner i Sin gudomlighet, och inte heller i Sin evighet och Sina egenskaper. Han är Den Enda Guden. Det är förståndsmässigt omöjligt att det ska finnas mer än en gud, detta bekräftar förståndet med följande resonemang:
”Om det funnits två gudar och den ena vill att X skall bli skapad, och den andre vill inte detta! Utgångspunkten kan bli som följande: X blir skapad, och då har detta visat att den andra påstådda guden inte alls är någon gudomlighet. Varför? Eftersom denne inte kunde genomföra sin vilja, vilket i sin tur visar att dennes förmåga är begränsad; Den som på ett eller annat sätt är begränsad måste ha fått sin begränsning av annat än sig själv, vilket tyder på att man är svag då man är i behov av andra än sig själv. I fråga om den gudomliga skaparen är det enbart allsmäktighet som är acceptabelt. Hans förmåga är inte på något sätt begränsad, Han förmår att göra som Han vill. Genom detta resonemang förstår vi att sanningen är den att Gud är En.

Allah uppenbarade: فاعلم أنه لا اله الا الله
Surah Muhammad, vers 19, betyder:
”Håll fast vid din kunskap [att] det inte finns någon gudom förutom Allah”.

3. Ingen början
Han är inte i behov av någon som ger Honom en början eftersom Han inte har någon början. Om Allah skulle haft en början så skulle Han ha varit i behov av en skapare. Hade Gud varit skapad så hade Han varit mottaglig för samma saker som andra skapelser. Han skapade början och slut, liv och död – Detta är vår [skapade] dimension och verklighet.

Allah uppenbarade: هو الأول و الآخر
Surah al-Hadid, vers 3, betyder: ”Han [Allah] är Den Enda utan en början och Han har inget slut”.

4. Evig
Allah har inget slut! Om Han skulle haft ett slut så skulle det ha funnits någon som kan förinta Honom. Om så, då hade Han varit svag och då skulle även den som förintar Honom vara först i att vara Gud.
Att vi har en början och ett slut är vår dimension, vår verklighet. Gud har inte någon början och inte heller något slut. Han är skaparen av allting och behöver ingenting! Han skapade början och slut, liv och död – och berörs inte av Sin skapelse.

5. Icke-behov av andra
Han behöver ingenting men allting behöver Honom. Allah existerade i all evighet innan alla skapelser utan att behöva skapelserna [då dem inte ens fanns] och efter att ha skapat skapelserna behöver Han fortfarande inte dem. Han har en evig perfektion och bristfrihet. Allah förändras inte, då den som förändras behöver det som ändrar honom. Och den som behöver är svag! Hans perfektion är evig, Han berörs inte av förändring; Han varken förbättras eller försämras.

Allah uppenbarade: الله الصمد
Surah al-Ikhlas, vers 2, betyder: ”Allah behöver ingenting men allting behöver Honom”.

6. Icke-likhet till skapelserna
Allah liknar inte Sina skapelser på något sätt. Han har skapat alla kroppar, färger, rörelser, och allt annat som träder in i existens. Och Han liknar inget av det. Han har ingen kropp! Allt som är begränsat med en kropp; alltså att det har en specifik längd, bredd, form, djup och volym behöver någon som ger det denna specifika längd, bredd, form och allt annat som en kropp är bestående av. Hade Allah varit en kropp skulle det varit samma sak där, Han hade varit begränsad av sin kropp och då hade Han varit i behov av någon som gett Honom Hans specifika längd, volym och allt annat som leder till en sammansättning av en kropp. Därför vet vi att Allah är fri ifrån allt sådant samt alla andra svagheter. Han liknar ingenting och ingenting liknar Honom.

Allah uppenbarade: ليس كمثله شىء
Surah Ash-Shura, vers 11, betyder: ”[Absolut] Ingenting liknar Allah”.

7. Makt
Allah har makt över allting, det finns ingenting som Han är svag inför. Det som visar att Allah har en makt är alla skapelser som finns, vi ser vilken enorm variation av skapelser det finns i universum. Alla dessa är ett bevis på att Herren har en vilja, att Han har velat för den och den och den att se ut på olika sätt och så vidare. Därefter bekräftar detta för oss att Han har en makt, Han ville något och med Sin makt gjorde Han det. Han har makten att göra allt som Han vill. Beträffande makt i fråga om Skaparen är det endast allsmäktighet som är acceptabelt, och detta är förståndsmässigt ofrånkomligt; hade Herrens makt inte varit fullkomlig innebär det att den är begränsad, vilket i sin tur skulle innebära att någon har begränsat Hans makt till vad det är. Därför vet vi att Herren är allsmäktig.

Allah uppenbarade: ان الله على كل شىء قدير
Surah an-Nur, vers 45, betyder: ”Allah är Allsmäktig”.

8. Vilja
Genom denna egenskap förser Herren skapelserna med vad Han vill i form av egenskaper och annat. Hans vilja kan vara att en viss skapelse skall vara formad på ett visst sätt och en annan på ett annorlunda sätt samt att den ena skapelsen skall existera i en viss tid och den andra i en annan tid. Hans vilja förändras inte då Hans val är eviga och utmed det Han vet om skapelsen. Vad som visar människan att det är nödvändigt att Skaparen har en vilja är, bland annat, följande: Skulle människan begrunda exempelvis universums existens förstår hon att det är skapat och har inte alltid existerat. Alltså har universum [och allt däri] möjligheten att existera, men även att inte existera. Att det nu existerar är ett bevis för att dess Skapare har valt dess existens [nu] framför dess icke-existens. Detta är ett val som måste ha gjorts, därför vet vi att Allah har en vilja.

Allah uppenbarade: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
Surah at-Takwir, vers 29, betyder: ”Och ni kommer [endast] att välja det som Allah har velat för er att ni ska välja”.

9. Kunskap
Han vet- om Sig själv, Sina egenskaper och det Han skapar. Det finns inget som Allah inte vet. Han vet när en människa skall födas till liv. Vad denna människa kommer gå igenom i livet in i minsta detalj. Denna kunskap förnyas inte, och inte heller ökar eller minskar den. För att förstå hur omfattande den är så citerar jag[dock översatt] Imam Abo-Mansour Al-Baghdadiyy, ur hans bok ”Osol ad-Din” s.95:

”Allah vet om allting. Han vet om det som varit, det som är, det som ska bli samt det som inte händer, ifall det hade hänt, hur det hade varit”.

Det är dock omöjligt att det som Allah inte valt, ska hända! Eftersom Hans vilja inte förändras! Han[Al-Baghdadiyy] ger detta exempel för att folk skall förstå hur omfattande Herrens kunskap är. Att Han vet om det som inte skall hända, hur det händer om det skulle hända! Detta grundar sig i Koranen där Allah uppenbarar om hur de trotsiga syndarna på domens dag kommer att be om en andra chans, be om att få återvända till det jordiska livet för att få rätta sina fel – men Herren uppenbarar då att om de fått återvända hade dem gjort om samma saker igen och förnekat sin Herre än en gång. Vi vet, genom Koranen, att efter din död finns ingen andra chans – därav det faktum att Allah vet om det som inte händer, att ifall det hade hänt – hur det hade hänt.

Allah uppenbarade: وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Surah al-Baqarah, vers 256, betyder: ”Och Allah är Allhörande, Allvetande”.

10. Liv
Herrens liv är inte som vårt liv, då vårt liv behöver kombination av kropp och själ, som vi får av Honom. Alltså får man bland annat inte tillskriva Allah ett liv bestående av kropp och själ eller en början och ett slut. Hans liv består inte av kropp, själ, nerver, blod, hud, hjärna och annat som tillhör skapelserna. Ingen vet om dess verklighet förutom Allah, världarnas Herre.

Allah uppenbarade: الله لا اله الا هو الحى القيوم
Surah al-Baqarah, vers 255, betyder: ”Det finns ingen gudom förutom Allah, Den Levande vars existens inte upphör”.

11. Hörsel
Allah hör allting. Han blir inte upptagen med att höra något så att Han inte hör något annat, eftersom Hans hörsel inte är begränsad på något sätt. Detta är en svaghet, Allah har inga svagheter. Om alla skapelser som kan tala börjar tala samtidigt så kommer Han att höra vartenda ord som varje en säger. Han hör utan öra, utan medel och utan instrument eftersom Han inte har några fysiska attribut. Vad människan än föreställer sig i sitt inre måste hon med säkerhet veta att Herren inte är lik det. Han är Skaparen och vår illusion, eller föreställning, är en skapelse. Skaparen är inte lik skapelsen.

Allah uppenbarade: وهو السميع البصير
Surah ash-Shura, vers 11, betyder: ”Och Han är Den som hör och ser [allt].”

12. Syn
Han ser allt, utan några medel, instrument eller ögon eftersom Han inte har några fysiska attribut. Hans syn förändras eller utvecklas inte då den som har en evig perfektion inte utvecklas eller förändras. Herrens egenskaper är eviga och berörs inte av förändring. Både Han och Hans egenskaper har ingen början och inget slut. Han blir inte upptagen med att se något så att Han inte ser något annat eftersom Hans syn inte är på något sätt begränsad. Detta är en svaghet, Allah har inga svagheter. Han ser allt! Vad människan än föreställer sig i sitt inre måste hon med säkerhet veta att Herren inte är lik det. Han är Skaparen och vår illusion, eller föreställning, är en skapelse. Skaparen är inte lik skapelsen.

13. Tal
Allah beordrar, förbjuder och informerar genom Sitt tal. Det är inte bokstäver, ljud, röst eller språk såsom det inte sker med hjälp av mun, tunga eller andra medel! Alltså är det inte i närheten av att liknas vid människans tal. Hans tal sker inte med röst, dialekt eller meningar. Han är inte lik skapelsen på något sätt; alla olika ljud och röster, språk och bokstäver, är skapelser och tillhör inte det gudomliga.

Allah uppenbarade: و كلم الله موسى تكليما
Surah an-Nisa’, vers 164, betyder: ”Och Allah talade till Mosâ.”

Not: Detta betyder inte att profeten Mosâ [; Moses] hörde Herrens Tal, eftersom Hans tal inte är ljud som överförs i form av ljudvågor som vi sedan hör med hjälp av våra öron. Betydelsen av denna vers är att Allah skapade i Sin profet förmågan att förstå Hans tal, så han förstod det.

 

Allah existerar utan plats

Allah uppenbarade i Surah al-Hadid; vers 3  vad som ger följande betydelse: " Han[och endast Han] är Den utan en början, Och Han är utan ett slut"

 

Och Guds sändebud, frid och välsignelser vare över honom, sade:

"Åh Allah! Du är Den vars existens är tydlig, och det finns inget över Dig. Du är Den som ingen föreställning kan nå, och det finns inget under Dig."

Återberättat av Imam Al-Baihaqi i hans bok " Al-Asmâ'i was-sifât".

Efter att ha berättat denna hadith, säger han: Och våra vänner[alltså de lärda muslimerna] har fastställt att Allah existerar utan plats. Ty den som inte har något över sig, och inte heller under sig existerar sannerligen utan plats. Allah har skapat platsen och existerade innan den. Han behöver inte Sina skapelser.

Imam Âliy Bin Abi Talib sade:

" Allah existerade, och det fanns ingen plats, och Han existerar [nu] som Han i all evighet har gjort [; utan att omfångas av någon plats]"

Återberättat utav Al-imam Abo Mansôr Al-Baghdâdi i ”Al-Farqo Bajnal Firaq”.

Allah är Den enda utan en början, och är Skaparen utav allting. Han existerade innan alla skapelser. Innan platsen, tronen, himlarna, jordarna och allt annat. Och förändring berör inte Honom. Han har en evig perfektion och bristfrihet. Allah existerar utan plats. Han är ingen fysisk form; inget som har en längd, en bredd, en form och annat som en kropp består av. Därför är Han inte heller i behov av någon plats, eftersom allt som har en fysisk form måste uppta ett utrymme; existera på en plats. Allt sådant är en skapelse!

Guds sändebud sade:

"Allah existerade [; utan en början] och ingenting annat fanns med Honom i existensen"

Återberättat av bland andra al-Bukhari.

 

Och Allah vet bäst.