Att hålla fast vid profetens lagstiftning

Att hålla fast vid profetens lagstiftning

Att hålla fast vid profetens lagstiftning är ämnet för denna artikel.

Lovprisning till Allah, världarnas Herre, och må Allah höja rangen för sändebudens mästare och för hans rena och älskvärda eftersläkt och följeslagare, samt beskydda hans nation mot det han fruktade för den.
Det har framkommit i Imam Maliks bok Al-Muwatta´att Guds sändebud, frid och välsignelser vare över honom, sade: ”Allah sade: ”De som älskar varandra i Min sak [Fillâh], kommer Jag beskydda med Min trons skugga den dagen, då ingen annan skugga finns än Min trons”.
Bland det mäktigaste, som en människa kan förvärva i detta liv, och som gagnar mest i det härefter, är Herrens belåtenhet. Detta är den kärlek, vars innehavare kommer vara under tronens skugga på domedagen. Den dag då inget hus, berg, träd eller grotta finns, men däremot blir den rättroende [den dagen] beskyddad genom sina goda gärningar. Bland de goda gärningarna, som beskyddar en på domedagen är kärlek, som uteslutande är för Guds skull. Att älska för Guds sak innebär att man önskar av det goda för sin broder precis som man önskar det för sig själv.

Det är den kärlek, som leder dess innehavare till tronens skugga på domedagen, utan att denne blir utsatt för solens hetta på domedagen. Solens hetta på domedagen är mycket starkare än den som finns i detta liv, då solen närmar sig människans huvuden ca en mil. Hettan på domedagen kommer att vara starkast för de vantrogna. Hade det funnits död på domedagen, skulle de vantrogna dö av solens hetta. På domedagen förekommer det ingen död, oavsett hur mycket man lider, så dör man inte, man förblir levande och ens själ lämnar en inte.

Bland det som gynnar människan mest den dagen, för att undslippa solens hetta, är kärleken för Guds skull. Betydelsen av kärlek för Guds skull är att muslimen samarbetar med sin muslimske bror om det Allah älskar, och att de inte lurar varandra, dvs. inte förskönar synderna för varandra, inte heller lurar varandra i handlingssätt, utan däremot omsorgsfullt ger varandra goda råd. Man älskar för sin muslimske broder, det man älskar för sig själv, dvs. den godhet man älskar för sig själv, den älskar man tillika för sin muslimske broder, och det man hatar för sig själv [av ondskan] hatar man för sin muslimske broder. Detta är det mest fullkomliga för muslimen. Muslimen kommer inte att vara fullkomligt rättroende, dvs. inte höra till någon hög status, förutom om man älskar för sin muslimske broder vad man älskar av godhet för sig själv.

Det är bekräftat, att profeten, sallallâhu ^alajhi wa sallam, sade: ”Den som önskar att [helt] klara sig från helvetets eld och inträda paradiset, låt honom då ta emot döden medan han tror på Allah och nästa liv, och låt honom behandla människor, som han själv önskar bli behandlad”. Betydelsen av denna hadith är att den som önskar klara sig från helvetets eld i det härefter och att få inträda paradiset, låt honom fästa sig vid tron på Allah och Hans sändebud, dvs. låt honom avstå från vantro tills han dör, och låt honom behandla sin broder, som han själv önskar bli behandlad. Man önskar att ens muslimske broder behandlar en med trovärdighet, trofasthet och rådgivning, dvs. vägleder en till det som är bäst för en och varnar en mot det som är dåligt för en. Således kommer den, som utövar detta uttalande, vara räddad från helvetets eld och kommer att inträda paradiset utan straff. Kärleken för annat än det nämnda resulterar i ånger på domedagen. Om en person älskar en annan utav egots drifter, så kommer denna kärlek att resultera i ånger i det härefter.

Allah hedrade oss genom tron av Ahl As-Sunnah Wal-Djama^ah. Detta är vägen som sändebudet, hans ledsagare och de som på bästa sätt följde dem till vår tid idag, kallade och kallar till. Trots att många från denna nation i denna tid avvek och gick vilse. Profeten, må Allah höja hans rang, sade: ”Den som håller fast vid min sunnah, i den tid då korruption präglar min nation, tillfaller en martyrs belöning”. Profetens sunnah [i detta sammanhang] är profetens lagstiftning, alltså tron och reglerna, den är likaså Guds lagstiftning. Om ordet sunnah nämns i en hadith, så betyder det profetens lagstiftning [; Shari’ah]. Trovärdigheten av profetens uttalande är förverkligad och har visat sig uppenbar.
Det är viktigt för muslimerna att älska varandra, och att de inte söker efter varandras fel. Det har framkommit ett uttalande, som lyder: ”Må Allah belöna den, som är upptagen med egna fel framför andras” [Återberättat av al-Bazar]. Varje människa har brister, och att lägga ner sin tid på att utvecklas som muslim och bli av med sina brister är vad som är rätt att göra, istället för att peka finger och glömma bort sig själv – detta leder helt visst till skam och ånger på Domens dag.

Och lovprisning till Allah, världarnas Herre.

Allah är Skaparen av detta universum

Allah är Skaparen av detta universum

Allah är Skaparen av detta universum och Han uppenbarade uppenbarade i Koranen:

أَفِي اللهِ شَكٌّ
vilket betyder: ”Där är inget tvivel om Guds existens” [Surat Ibrahim, vers 10].

Den viktigaste plikten som man har är att ha kunskap om Allah. Han är Skaparen av allt som existerar, och Den som styr skapelserna. Om vi tittar noga på allt skapat och tänker med en frisk och sund tanke på det, vet vi att allt detta har behov av en skapare som skapade det.
Det intellektuella beviset på Guds existens
Med det friska och sunda förnuftet erkänner man, att allt som är skrivet har behov av en skrivare, varje slag har behov av den som slår och varje byggnad har behov av en byggmästare. Därför måste detta universum med alla dess skapelser ha behov av en skapare, som ska beskrivas med liv, vilja, kunskap och makt, och detta är Allah; Skaparen som inte liknar någon eller något av sina skapelser. Förståndsmässigt kan ingen handling ske utan den som utför den.
- Denne utförare kan omöjligt vara naturen, eftersom naturen saknar vilja, hur skulle den då kunna skapa något?
- Det är också omöjligt att en sak skulle vara sin egen skapare.
- Det är också omöjligt att en sak skapar något som liknar den själv.
Barnet föds till exempel litet och kan varken tala eller gå. Därefter utvecklas det, börjar efterhand tala och gå, och så växer det upp tills det blir ungt, vuxet, gammalt och till slut dör. Vem är den som fick barnet att utvecklas och förändras från ett tillstånd till ett annat? Ingen annan än vår Skapare, Allah.

En historia om en man som förnekade Guds existens:
Det har berättats, att en man som tillhörde dem som förnekade Guds existens kom till en Khalifen. Förnekaren sade till khalifah [kalifen]: ”Dina lärda säger, att det är en skapare till detta universum, och jag är villig att bevisa för dem, att detta universum inte har någon skapare”. Al-Khalifah sände bud efter en stor lärd och berättade för honom om mannen. Den lärde kom medvetet lite sent till mötet med förnekaren, al-Khalifah tog emot honom och gav honom en sittplats längst fram i samlingen. Det fanns lärda och förnäma personer där.
Nu sade mannen: ”Varför kom du försent”?
Den lärde svarade: ”Det hände något underligt med mig och det var orsaken till min försening. Mitt hus ligger på den andra sidan av Tigris, och jag skulle över floden, men kunde bara hitta en gammal båt vars sidor var sönder. Då jag såg närmare på den, började dess bräder samla sig och bli hela, så båten blev redo att segla i, utan att en snickare hade rört vid den eller att någon hade gjort något som helst med den. Så gick jag ombord på båten, seglade över floden och kom hit.”
Mannen som förnekade sade: ”Hör här folk, vad er lärde man säger. Har ni hört någon större lögn än denna? Hur kan en båt repareras utan snickare? Det är en ren lögn.”
Men så sade den lärde: ”Om ditt förstånd inte kan rymma, att en båt blir reparerad utan snickare, varför tror du det ska rymma, att hela universumet har blivit till utan att ha haft en skapare?”. Mannen teg nu skamset.
Allah existerar oberoende av tid och plats. Allah existerar utan att vara på en plats eftersom Allah existerade utan plats, innan Han skapade platserna, bl.a. himlarna, och efter Han skapade platserna, existerar Han oföränderligt utan att vara på en plats, eftersom Han inte har behov av någon eller något.

Guds eviga tal

Guds eviga tal

Guds eviga tal är huvudämnet för denna artikel

Lovprisning till Allah, världarnas Herre, och må Allah höja rangen för Hans sändebud och beskydda hans nation mot det han fruktade för den.

Imam Abu Hanifah sade i sin avhandling ”Al-Fiqh al akbar”: Allah talar olikt det sätt vi talar på. Vi talar med redskap och bokstäver, och Allah talar utan något redskap eller någon bokstav”. Detta uttalande bekräftar Allahs egenskap, Tal, som inte liknar andras tal. Likväl som Allah har en Makt, en Kunskap, en Hörsel och en Syn, så har Han också ett Tal, vilket är befallande, förbjudande, lovande, hotande, berättande och utfrågande.

I detta uttalande av Abu Hanifah finns det ett förnekande att Allahs tal, som är en evig egenskap för Honom, skulle vara med en form, skepnad eller liknande. Detta förstås av hans uttalande: ”Och Allah talar utan något redskap eller någon bokstav”. Redskap är talorgan såsom tunga och läppar. Önskar man att uttala en läppbokstav som ”M” eller ”B”, kan man inte det utan att läpparna stängs, eftersom Allah gjorde läpparna till ett redskap hos människan för att hon skulle kunna uttala en läppbokstav. Skulle Hans tal likna sättet människan talar på, skulle Han liknat Sin skapelse, men Allah säger:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

vilket betyder: ”Inget är likt Honom, och Han är Den Allhörande och Allseende”.

Muslimska lärda sade: ”Man får inte säga: ”Al-Qor´an är skapad” och därefter tiga”. I undervisningssyfte säger man: Al-Qor´an har i detta avseende två betydelser: den ena används om Guds eviga egenskap, som är bekräftad för Honom, i denna betydelse är den inte skapad. Detta är betydelsen av de lärdas uttalande, när de talar om Guds Tal, dvs. den eviga egenskapen, som är bekräftad för Honom: ”Al-Qor´an, Guds Tal är inte skapat”.

Den andra betydelsen av ordet ”Al-Qor´an” används också om den skrift som blev uppenbarad för vår mästare Mohammad, och som ängeln Gabriel reciterade för honom. I denna betydelse är den skapad; Det arabiska språket som den består av är en skapelse, ängelns recitation av den är en skapelse och likaså profetens. Den blev dock kallad Guds Tal, eftersom den inte är uppdiktad av Mohammad eller av Gabriel. Däremot fick Gabriel den överförd, efter Guds befallning, från den bevarade tavlan liksom han gjorde med de övriga himmelska böckerna som han uppenbarade för profeterna, såsom Tora eller Evangeliet. Den uppenbarade skrift vi har i Koranen är alltså en skapelse, men det kallas Guds Tal eftersom det är en hänvisning till de budskap vår Herre kallar oss till. Det betyder inte att den arabiska texten däri är Guds egentliga tal, eftersom Gud inte är lik Sina skapelser på något. Därför är det nödvändigt att förstå denna punkt korrekt.

Allah uppenbarade i Koranen:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ {19} ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ {20} مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

vilket betyder: ”Sannerligen är det ett uttalande från ett ädelt sändebud (Gabriel), som är utrustad med makt, säkert stående för tronens Herre, åtlydd och trovärdig”. Betydelsen av ”Sannerligen är det ett uttalande från ett ädelt sändebud” är att det är det upplästa av Gabriel, vilket på inget sätt kan vara själva Guds eviga Tal. Beviset på att det som är menat i versen är Gabriel är ”Ädelt sändebud”, eftersom det är känt att Allah inte får kallas för sändebud. Det kan man också konstatera från den beskrivning som framkommit i versen ”Som är utrustad med makt”, dvs. Gabriel har fått makt. ”Säkert stående för tronens Herre”, dvs. han har en hög status hos tronens Skapare. ”Åtlydd” hänvisar till att Gabriel [; Jibril] är åtlydd bland såväl änglar som profeter då han även är ett sändebud bland änglarna, såsom han också är ett sändebud bland profeterna. Han är den ängel som på order av Allah uppenbarade sig för profeterna och informerade dem om Herrens budskap.

Guds 13 egenskaper

Guds 13 egenskaper

Guds 13 egenskaper är vad denna artikel kommer att handla om.

Bismillah

Den absoluta grunden i Islam är tron på den gudomliga skaparen, det är på den som alla handlingar muslimen gör grundas på. Därför sade al-Imam al-Ghazali: ”Ens gudsdyrkan är inte giltig förrän ens kännedom om den man dyrkar är korrekt.” Alltså måste man ha en korrekt kännedom om Allah för ens dyrkan att vara giltig. Likaså framkommer det i såväl Koranen som profetens hadith hur denna grund är den viktigaste, därför bör varje muslim lägga stor vikt vid att lära sig religionens olika trosprinciper – där den första är just kunskapen om Skaparen.
Denna sammanställning kommer att behandla den mängd som är absolut nödvändig att kunna för att ens kunskap om Allah skall anses vara tillräcklig. Allah har många egenskaper men 13 av dessa egenskaper är en plikt för varje ansvarig att veta och tro på. Den som förnekar någon av dessa, även om han gör det i okunskap, hamnar utanför Islam och är inte muslim eftersom att tro något som motsäger detta är att direkt skilja sin tro från islams. Dessa 13 egenskaper är:

1. Existens
Allah existerar och det råder inget tvivel i Hans existens.

Att Herren existerar är något som är självklart, utmed logiska och textmässiga bevis. Vad beträffar det logiska finns det många punkter som allt pekar på det självklara; Skaparen finns. Då vi försöker förklara varje gudomlig egenskap någorlunda kortfattat i denna sammanställning nämner vi följande:
Förståndet accepterar inte att något händer utan att någon verkställer det. Det sunda förnuftet bekräftar detta; ser vi en byggnad vet vi genast att någon har byggt den. Ser vi ett fotspår vet vi att någon varit där och trampat. Man accepterar inte att någon ska säga ”Fotspåret kom av sig självt, absolut ingen har något med det att göra.” Detta vore att gå emot logiken. Då allt i universum har en början, måste det också ha någon som ger det sin början. Likaså universum självt, och denna någon är Allah. Att detta universum ska ha uppstått av en ren tillfällighet, en så kallad slump – att det skapades självmant, är fullständigt ologiskt. Hur skall något som inte ens finns kunna skapa sig självt? Det finns ju inte! Därigenom förstår vi att Skaparens existens är ett nödvändigt faktum.
Vad beträffar Koranen och dess budskap finner vi även där många verser som givetvis styrker denna sanning, däribland:

Allah uppenbarade: أفي الله شك
Surah Ibrahim, vers 14, betyder: ”Allah existerar, därom råder inga tvivel”.

2. Ingen partner
Allah har ingen partner i Sin gudomlighet, och inte heller i Sin evighet och Sina egenskaper. Han är Den Enda Guden. Det är förståndsmässigt omöjligt att det ska finnas mer än en gud, detta bekräftar förståndet med följande resonemang:
”Om det funnits två gudar och den ena vill att X skall bli skapad, och den andre vill inte detta! Utgångspunkten kan bli som följande: X blir skapad, och då har detta visat att den andra påstådda guden inte alls är någon gudomlighet. Varför? Eftersom denne inte kunde genomföra sin vilja, vilket i sin tur visar att dennes förmåga är begränsad; Den som på ett eller annat sätt är begränsad måste ha fått sin begränsning av annat än sig själv, vilket tyder på att man är svag då man är i behov av andra än sig själv. I fråga om den gudomliga skaparen är det enbart allsmäktighet som är acceptabelt. Hans förmåga är inte på något sätt begränsad, Han förmår att göra som Han vill. Genom detta resonemang förstår vi att sanningen är den att Gud är En.

Allah uppenbarade: فاعلم أنه لا اله الا الله
Surah Muhammad, vers 19, betyder:
”Håll fast vid din kunskap [att] det inte finns någon gudom förutom Allah”.

3. Ingen början
Han är inte i behov av någon som ger Honom en början eftersom Han inte har någon början. Om Allah skulle haft en början så skulle Han ha varit i behov av en skapare. Hade Gud varit skapad så hade Han varit mottaglig för samma saker som andra skapelser. Han skapade början och slut, liv och död – Detta är vår [skapade] dimension och verklighet.

Allah uppenbarade: هو الأول و الآخر
Surah al-Hadid, vers 3, betyder: ”Han [Allah] är Den Enda utan en början och Han har inget slut”.

4. Evig
Allah har inget slut! Om Han skulle haft ett slut så skulle det ha funnits någon som kan förinta Honom. Om så, då hade Han varit svag och då skulle även den som förintar Honom vara först i att vara Gud.
Att vi har en början och ett slut är vår dimension, vår verklighet. Gud har inte någon början och inte heller något slut. Han är skaparen av allting och behöver ingenting! Han skapade början och slut, liv och död – och berörs inte av Sin skapelse.

5. Icke-behov av andra
Han behöver ingenting men allting behöver Honom. Allah existerade i all evighet innan alla skapelser utan att behöva skapelserna [då dem inte ens fanns] och efter att ha skapat skapelserna behöver Han fortfarande inte dem. Han har en evig perfektion och bristfrihet. Allah förändras inte, då den som förändras behöver det som ändrar honom. Och den som behöver är svag! Hans perfektion är evig, Han berörs inte av förändring; Han varken förbättras eller försämras.

Allah uppenbarade: الله الصمد
Surah al-Ikhlas, vers 2, betyder: ”Allah behöver ingenting men allting behöver Honom”.

6. Icke-likhet till skapelserna
Allah liknar inte Sina skapelser på något sätt. Han har skapat alla kroppar, färger, rörelser, och allt annat som träder in i existens. Och Han liknar inget av det. Han har ingen kropp! Allt som är begränsat med en kropp; alltså att det har en specifik längd, bredd, form, djup och volym behöver någon som ger det denna specifika längd, bredd, form och allt annat som en kropp är bestående av. Hade Allah varit en kropp skulle det varit samma sak där, Han hade varit begränsad av sin kropp och då hade Han varit i behov av någon som gett Honom Hans specifika längd, volym och allt annat som leder till en sammansättning av en kropp. Därför vet vi att Allah är fri ifrån allt sådant samt alla andra svagheter. Han liknar ingenting och ingenting liknar Honom.

Allah uppenbarade: ليس كمثله شىء
Surah Ash-Shura, vers 11, betyder: ”[Absolut] Ingenting liknar Allah”.

7. Makt
Allah har makt över allting, det finns ingenting som Han är svag inför. Det som visar att Allah har en makt är alla skapelser som finns, vi ser vilken enorm variation av skapelser det finns i universum. Alla dessa är ett bevis på att Herren har en vilja, att Han har velat för den och den och den att se ut på olika sätt och så vidare. Därefter bekräftar detta för oss att Han har en makt, Han ville något och med Sin makt gjorde Han det. Han har makten att göra allt som Han vill. Beträffande makt i fråga om Skaparen är det endast allsmäktighet som är acceptabelt, och detta är förståndsmässigt ofrånkomligt; hade Herrens makt inte varit fullkomlig innebär det att den är begränsad, vilket i sin tur skulle innebära att någon har begränsat Hans makt till vad det är. Därför vet vi att Herren är allsmäktig.

Allah uppenbarade: ان الله على كل شىء قدير
Surah an-Nur, vers 45, betyder: ”Allah är Allsmäktig”.

8. Vilja
Genom denna egenskap förser Herren skapelserna med vad Han vill i form av egenskaper och annat. Hans vilja kan vara att en viss skapelse skall vara formad på ett visst sätt och en annan på ett annorlunda sätt samt att den ena skapelsen skall existera i en viss tid och den andra i en annan tid. Hans vilja förändras inte då Hans val är eviga och utmed det Han vet om skapelsen. Vad som visar människan att det är nödvändigt att Skaparen har en vilja är, bland annat, följande: Skulle människan begrunda exempelvis universums existens förstår hon att det är skapat och har inte alltid existerat. Alltså har universum [och allt däri] möjligheten att existera, men även att inte existera. Att det nu existerar är ett bevis för att dess Skapare har valt dess existens [nu] framför dess icke-existens. Detta är ett val som måste ha gjorts, därför vet vi att Allah har en vilja.

Allah uppenbarade: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
Surah at-Takwir, vers 29, betyder: ”Och ni kommer [endast] att välja det som Allah har velat för er att ni ska välja”.

9. Kunskap
Han vet- om Sig själv, Sina egenskaper och det Han skapar. Det finns inget som Allah inte vet. Han vet när en människa skall födas till liv. Vad denna människa kommer gå igenom i livet in i minsta detalj. Denna kunskap förnyas inte, och inte heller ökar eller minskar den. För att förstå hur omfattande den är så citerar jag[dock översatt] Imam Abo-Mansour Al-Baghdadiyy, ur hans bok ”Osol ad-Din” s.95:

”Allah vet om allting. Han vet om det som varit, det som är, det som ska bli samt det som inte händer, ifall det hade hänt, hur det hade varit”.

Det är dock omöjligt att det som Allah inte valt, ska hända! Eftersom Hans vilja inte förändras! Han[Al-Baghdadiyy] ger detta exempel för att folk skall förstå hur omfattande Herrens kunskap är. Att Han vet om det som inte skall hända, hur det händer om det skulle hända! Detta grundar sig i Koranen där Allah uppenbarar om hur de trotsiga syndarna på domens dag kommer att be om en andra chans, be om att få återvända till det jordiska livet för att få rätta sina fel – men Herren uppenbarar då att om de fått återvända hade dem gjort om samma saker igen och förnekat sin Herre än en gång. Vi vet, genom Koranen, att efter din död finns ingen andra chans – därav det faktum att Allah vet om det som inte händer, att ifall det hade hänt – hur det hade hänt.

Allah uppenbarade: وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Surah al-Baqarah, vers 256, betyder: ”Och Allah är Allhörande, Allvetande”.

10. Liv
Herrens liv är inte som vårt liv, då vårt liv behöver kombination av kropp och själ, som vi får av Honom. Alltså får man bland annat inte tillskriva Allah ett liv bestående av kropp och själ eller en början och ett slut. Hans liv består inte av kropp, själ, nerver, blod, hud, hjärna och annat som tillhör skapelserna. Ingen vet om dess verklighet förutom Allah, världarnas Herre.

Allah uppenbarade: الله لا اله الا هو الحى القيوم
Surah al-Baqarah, vers 255, betyder: ”Det finns ingen gudom förutom Allah, Den Levande vars existens inte upphör”.

11. Hörsel
Allah hör allting. Han blir inte upptagen med att höra något så att Han inte hör något annat, eftersom Hans hörsel inte är begränsad på något sätt. Detta är en svaghet, Allah har inga svagheter. Om alla skapelser som kan tala börjar tala samtidigt så kommer Han att höra vartenda ord som varje en säger. Han hör utan öra, utan medel och utan instrument eftersom Han inte har några fysiska attribut. Vad människan än föreställer sig i sitt inre måste hon med säkerhet veta att Herren inte är lik det. Han är Skaparen och vår illusion, eller föreställning, är en skapelse. Skaparen är inte lik skapelsen.

Allah uppenbarade: وهو السميع البصير
Surah ash-Shura, vers 11, betyder: ”Och Han är Den som hör och ser [allt].”

12. Syn
Han ser allt, utan några medel, instrument eller ögon eftersom Han inte har några fysiska attribut. Hans syn förändras eller utvecklas inte då den som har en evig perfektion inte utvecklas eller förändras. Herrens egenskaper är eviga och berörs inte av förändring. Både Han och Hans egenskaper har ingen början och inget slut. Han blir inte upptagen med att se något så att Han inte ser något annat eftersom Hans syn inte är på något sätt begränsad. Detta är en svaghet, Allah har inga svagheter. Han ser allt! Vad människan än föreställer sig i sitt inre måste hon med säkerhet veta att Herren inte är lik det. Han är Skaparen och vår illusion, eller föreställning, är en skapelse. Skaparen är inte lik skapelsen.

13. Tal
Allah beordrar, förbjuder och informerar genom Sitt tal. Det är inte bokstäver, ljud, röst eller språk såsom det inte sker med hjälp av mun, tunga eller andra medel! Alltså är det inte i närheten av att liknas vid människans tal. Hans tal sker inte med röst, dialekt eller meningar. Han är inte lik skapelsen på något sätt; alla olika ljud och röster, språk och bokstäver, är skapelser och tillhör inte det gudomliga.

Allah uppenbarade: و كلم الله موسى تكليما
Surah an-Nisa’, vers 164, betyder: ”Och Allah talade till Mosâ.”

Not: Detta betyder inte att profeten Mosâ [; Moses] hörde Herrens Tal, eftersom Hans tal inte är ljud som överförs i form av ljudvågor som vi sedan hör med hjälp av våra öron. Betydelsen av denna vers är att Allah skapade i Sin profet förmågan att förstå Hans tal, så han förstod det.

 

Allah existerar utan plats

Allah uppenbarade i Surah al-Hadid; vers 3  vad som ger följande betydelse: " Han[och endast Han] är Den utan en början, Och Han är utan ett slut"

 

Och Guds sändebud, frid och välsignelser vare över honom, sade:

"Åh Allah! Du är Den vars existens är tydlig, och det finns inget över Dig. Du är Den som ingen föreställning kan nå, och det finns inget under Dig."

Återberättat av Imam Al-Baihaqi i hans bok " Al-Asmâ'i was-sifât".

Efter att ha berättat denna hadith, säger han: Och våra vänner[alltså de lärda muslimerna] har fastställt att Allah existerar utan plats. Ty den som inte har något över sig, och inte heller under sig existerar sannerligen utan plats. Allah har skapat platsen och existerade innan den. Han behöver inte Sina skapelser.

Imam Âliy Bin Abi Talib sade:

" Allah existerade, och det fanns ingen plats, och Han existerar [nu] som Han i all evighet har gjort [; utan att omfångas av någon plats]"

Återberättat utav Al-imam Abo Mansôr Al-Baghdâdi i ”Al-Farqo Bajnal Firaq”.

Allah är Den enda utan en början, och är Skaparen utav allting. Han existerade innan alla skapelser. Innan platsen, tronen, himlarna, jordarna och allt annat. Och förändring berör inte Honom. Han har en evig perfektion och bristfrihet. Allah existerar utan plats. Han är ingen fysisk form; inget som har en längd, en bredd, en form och annat som en kropp består av. Därför är Han inte heller i behov av någon plats, eftersom allt som har en fysisk form måste uppta ett utrymme; existera på en plats. Allt sådant är en skapelse!

Guds sändebud sade:

"Allah existerade [; utan en början] och ingenting annat fanns med Honom i existensen"

Återberättat av bland andra al-Bukhari.

 

Och Allah vet bäst.

Guds egenskaper

Guds egenskaper

Guds egenskaper är vad denna artikel kommer att handla om sammanfattat.

Gud har många egenskaper och för de som är ansvariga är det obligatoriskt att lära sig 13 av Guds egenskaper, det är genom att känna till dessa egenskaper som man har en korrekt kännedom om vem vår Skapare är.
Man skall givetvis tro på att Gud existerar. Det finns inget tvivel om Hans existens. Han existerar utan början och utan slut. Gud är En och Han har ingen partner i Sin gudomlighet. Han är En i Sitt ego, En i Sina egenskaper och En i Sina handlingar. Gud är Evig och har ingen början, och inte heller något slut. Han existerade innan Han skapade alla skapelserna, som t.ex. tid och plats. Han existerade utan plats innan Han skapade platsen och Han är [nu] som Han i all evighet varit. Gud förändras inte! Gud har inte behov av någon eller något, medan alla skapelser är i behov av Honom. Gud har makt över allt. Han förmår att göra det Han vill, ingen kan hindra Gud från att göra det Han vill. Gud är Allsmäktig. Allt i universum sker enligt Hans vilja. Inget sker mot Hans vilja.

Herren har kunskap om allt! Vad som händer, vad som inte händer, vad som ska hända och vad som inte ska hända. Guds kunskap ökar inte, minkar inte, förändras inte. Hans kunskap är inte som skapelsens kunskap. Han hör allt utan öron, utan något instrument eller hjälpmedel och Hans hörsel liknar inte skapelsernas hörsel. Han ser allt utan ögon, utan något instrument eller hjälpmedel och Hans syn liknar inte skapelsernas syn. Gud blir inte upptagen av att höra något så att Han inte hör något annat. Gud blir inte upptagen av att se något så att Han inte ser något annat. Gud hör ALLT, Gud ser ALLT; Vers 11 ur sorat Ash-Shuraa betyder: [Gud är Den som ser och hör allt].

Gud lever utan att ha en själ, kött eller blod. Hans liv är utan en början och utan ett slut och liknar inte skapelsernas liv. Likaså är vår Herre beskriven med ett tal; Hans tal är inte ljud, bokstäver, röst, ord eller något språk och det liknar inte skapelsernas tal på något sätt. Avslutningsvis bör varje en veta att Skaparen inte är lik skapelserna på något sätt, detta är den röda tråden som följer med Koranen – sann Tawheed [; Monoteism] är att veta att Gud inte är lik det skapade, det innebär att man skall skilja mellan det skapade och dess Skapare.

Läs vår andra artikel om Guds 13 egenskaper här >>